การพัฒนาทักษะเพื่อทำงานตามหน้าที่ของตนเองให้ประสบผลสำเร็จคือหัวใจสำคัญที่ทุกคนต่างรู้กันดีไม่ว่าจะต้องประกอบอาชีพใดก็ตาม แต่สำหรับผู้ที่ถูกเรียก “มนุษย์เงินเดือน” หรือคนทำงานที่ต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นนอกจากทักษะทั่วไปจากงานที่ทำแล้ว “Soft Skill” ยังเป็นอีกสิ่งที่ไม่สามารถมองข้ามเด็ดขาดสำหรับโลกยุคปัจจุบัน คำถามที่หลายคนสงสัยย่อมหนีไม่พ้น Soft Skill คืออะไร มีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนต่อโลกของการทำงาน นี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องทำความเข้าใจ

Soft Skill คืออะไร

Soft Skill คือ ทักษะการทำงานด้านอุปนิสัย แนวคิด รวมถึงวิธีแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ อันบ่งบอกถึงวุฒิภาวะทางด้านอารมณ์เมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้ผลลัพธ์ของงานมีประสิทธิภาพสูงสุด บางเรื่องอาจมีมาตั้งแต่กำเนิดแต่อีกหลายเรื่องก็จำเป็นต้องศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ ให้กับตนเอง

ดังนั้นหากอธิบายแบบเข้าใจง่ายขึ้น Soft Skill ก็เปรียบกับการพัฒนาทักษะในด้านเชิงอารมณ์ หรือ EQ เพื่อให้สามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้โดยไม่เกิดความแตกแยก รู้จักใช้ไหวพริบเพื่อลดแรงปะทะที่อาจเกิดขึ้นจากการแสดงพฤติกรรม คำพูด หรือแนวคิดที่พยายามสื่อสารออกไป แม้ในเชิงตัวเลขสถิติทักษะเหล่านี้ไม่สามารถวัดค่าออกมาได้แต่ผลของงาน และปฏิกิริยาจากผู้อื่นจะเป็นตัวบ่งชี้สำคัญว่าคุณสามารถทำออกมาดีมากน้อยแค่ไหน

Soft Skill ที่ดีควรมีด้านไหนบ้าง

1. ด้านการสื่อสาร (Communication)

มนุษย์ถือเป็นสัตว์สังคมจึงจำเป็นต้องสื่อสารกับผู้อื่นอย่างเข้าใจ เช่น ในแต่ละวันแค่คุณเดินทางมาทำงานก็ต้องเจอกับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้า ลูกค้า และอีกมากมาย หากขาดการสื่อสารที่ดี ไม่มีปฏิสัมพันธ์ด้านนี้เลยการใช้ชีวิตและโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานของตนเองจะเป็นเรื่องยากมาก

2. ด้านการปรับตัว (Adaptability)

เป็นเรื่องปกติเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงย่อมต้องรู้จักปรับตัวเสมอ เช่น การย้ายงานไปอยู่ที่ใหม่ แม้คุณอายุเยอะแต่ด้วยประสบการณ์น้อยกว่าคนอื่นชัดเจนจึงต้องเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร วิธีปฏิบัติที่คนกลุ่มใหม่ใช้ จุดหมายสำคัญเพื่อปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ การทำงานและการใช้ชีวิตก็จะราบรื่นขึ้นกว่าเดิม

3. ด้านการจัดการอารมณ์ (Emotional)

แต่ละคนมีที่มาแตกต่างกัน อุปนิสัยใจคอ ประสบการณ์ และสิ่งที่พบเจอในชีวิตย่อมไม่เหมือนกันเป็นเรื่องปกติ เมื่ออยู่กับคนหมู่มากก็จำเป็นต้องพัฒนา Soft Skill ของตนเองในเรื่องนี้ให้ดีด้วยเช่นกัน ไม่มีใครยอมคุณได้ตลอดไป แต่ก็ไม่ใช่ต้องยอมให้กับคนอื่นทุกเวลา ลองประเมินสถานการณ์แล้วจัดการกับอารมณ์ จะลดความเครียด ความกดดันลงเยอะมาก

4. ด้านการทำงานกับผู้อื่น (Collaboration)

เมื่อจุดประสงค์หลักของการใช้ชีวิตในที่ทำงานคือต้องทำหน้าที่ตนเองให้ดีที่สุด แต่การทำงานไม่ได้สิ้นสุดแค่คน ๆ เดียว แต่ละหน้าที่ ตำแหน่ง ก็มีจุดเด่นของตนเอง และต้องส่งต่องานให้สำเร็จลุล่วง หากคุณสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้โดยไม่ติดขัด ก็เท่ากับทักษะ Sof Skill ด้านนี้ถูกพัฒนาด้วยเช่นกัน

5. ด้านการบริหารเวลา (Time Management)

หากรู้จักวางแผน เรียงลำดับ จัดสรรเวลาของตนเองเมื่อต้องทำงานจะช่วยลดภาระความเหนื่อยล้าลงได้เยอะมาก ไม่จำเป็นต้องเข้างานเช้าเลิกดึกดื่นจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อน แถมบ่อยครั้งงานก็ไม่ได้ออกมาดีเพราะสมองและร่างกายล้าจนเกินรับไหว กลายเป็นผลลัพธ์เชิงลบที่อาจถูกตำหนิได้ภายหลัง

6. ด้านการวิเคราะห์และแก้ปัญหา (Critical Thinking)

งานทุกอย่างย่อมมีปัญหาหรือความขัดแย้งเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติ จึงต้องรู้จักวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่ามีสาเหตุจากเรื่องไหน แล้วค้นหาวิธีแก้ปัญหาให้สมบูรณ์แบบมากสุดโดยปราศจากอารมณ์ ความฉุนเฉียวจากข้อผิดพลาดดังกล่าว บางอย่างอาจต้องใช้เวลาก็ต้องระงับความโกรธ ความเสียใจ และมีสติอยู่เสมอ

7. ด้านการเป็นผู้ฟัง (Listening)

ทุกคนต้องเรียนรู้การเป็นผู้ฟังที่ดี จังหวะไหนควรตอบ ควรแทรก หรือสอบถามเพื่อให้เนื้อหานั้น ๆ ยังคงเดินหน้าต่อได้อย่างมีคุณภาพ สิ่งสำคัญระหว่างฟังต้องวิเคราะห์และไม่ให้อารมณ์อยู่เหนือกว่าเหตุผลเด็ดขาด ไม่เช่นนั้นคุณจะไม่มีทางรู้ว่าสิ่งที่ควรทำต่อคือเรื่องไหน

8. ด้านการเรียนรู้สิ่งใหม่ (Learning)

ไม่มีใครเก่งทุกเรื่องตั้งแต่เกิด การยอมรับและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ย่อมช่วยพัฒนาศักยภาพ เพิ่มขีดความรู้ ทักษะของตนเองให้เก่งกาจมากยิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในอนาคต เมื่อเจอกับเรื่องไหนที่ไม่เคยรู้มาก่อนอย่าพึ่งท้อ แต่จงตั้งใจศึกษาอยู่เสมอ

ข้อดีของคนที่มี Soft Skill รอบด้าน

  • เป็นที่รักของผู้อื่น สามารถอยู่ร่วมกับคนหมู่มากได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ผลลัพธ์ในการทำงานดีเยี่ยม ต่อยอดสู่ความสำเร็จของอาชีพตนเอง
  • เข้าใจแนวคิดของคนอื่นมากขึ้น ปรับตัวได้กับสถานการณ์ต่าง ๆ
  • ลดความรุนแรงทางอารมณ์ เพิ่มความใจเย็น ลดโอกาสเกิดโรคทางสภาพจิตใจ
  • มีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุก ๆ วัน ไม่เครียด กดดัน หรือวิตกกังวลมากเกินเหตุ

สรุป

การทำความเข้าใจและพยายามพัฒนาทักษะด้าน Soft Skill เป็นเรื่องที่ทุกคนไม่ควรมองข้ามเด็ดขาด โดยเฉพาะคนที่ต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กร เพราะแต่ละคนเกิดมามีความคิด มุมมอง ทัศนคติ และประสบการณ์แตกต่างกันออกไป แต่ใครที่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้โดยปราศจากปัญหาหรือเกิดน้อยที่สุดนั่นบ่งบอกถึงความเก่งกาจที่พร้อมสร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อตนเองในทุกด้านอยู่เสมอ ใครยังขาดเรื่องไหนพยายามศึกษาและฝึกฝนให้ดีเข้าไว้ แล้วสิ่งดี ๆ จะตามมาไม่ยากเลย