SWOT Analysis คืออะไร ทำไมทุกธุรกิจถึงไม่ควรมองข้าม

 

SWOT Analysis คือความสำคัญอีกหนึ่งประการในการทำธุรกิจ เนื่องจากขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์ตัวเองที่จะนำไปสู่สนามการแข่งขันในธุรกิจ ทำให้การวิเคราะห์นี้สำคัญ หากขาดการวิเคราะห์ในส่วนนี้อาจไม่สามารถไปต่อในธุรกิจนั้นได้เลย ดังนั้นไม่ว่าใครก็ตามที่กำลังจะเริ่มต้นธุรกิจ จะต้องผ่านการวิเคราะห์ SWOT ให้ดีเสียก่อน เพื่อการดำเนินงานที่มีศักยภาพ ครั้งนี้ทางบทความก็ได้นำเอาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ SWOT มาฝาก ดังนี้

 

SWOT Analysis คืออะไร?

 

SWOT Analysis คือการวิเคราะห์องค์ประกอบ 4 ด้านของธุรกิจ ได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ซึ่ง SWOT นั้นมาจาก 

 

 • S = Strength หมายถึง จุดแข็ง
 • W = Weakness หมายถึง จุดอ่อน
 • O = Opportunities หมายถึง โอกาส
 • T = Threats หมายถึง อุปสรรค

 

SWOT Analysis คือความสำคัญต่อการทำธุรกิจทุกประเภท เป็นตัวช่วยที่จะทำให้เกิดกลยุทธ์ที่ชัดเจน สามารถต่อสู้กับคู่แข่งในตลาดได้อย่างมีศักยภาพ หากวิเคราะห์ SWOT ได้อย่างแม่นยำ ก็จะทำธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่ง โดยการวิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกธุรกิจ ซึ่งจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจคือปัจจัยภายใน ส่วนโอกาสและอุปสรรค์คือปัจจัยภายนอก 

 

SWOT และการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength)

 

ด้านแรกในการทำ SWOT Analysis คือการวิเคราะห์จุดแข็ง ที่คนทำธุรกิจจะต้องหาจุดแข็งในธุรกิจของตัวเองให้เจอว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งจุดแข็งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก หากไม่มีจุดนี้อาจไม่สามารถทำธุรกิจต่อไปได้ เพราะไม่สามารถต่อสู้กับคู่แข่งได้เลย โดยจุดแข็งนั้นจะทำให้ธุรกิจได้เปรียบคู่แข่ง สำหรับจุดแข็งของธุรกิจสามารถวิเคราะห์ได้จากสินค้า บริการ แผนการตลาด รวมถึงการทำงานของบุคลากร ฯลฯ

 

แนวทางการตั้งคำถามเพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง

 

 • ข้อได้เปรียบในธุรกิจมีอะไรบ้าง
 • สินค้าหรือบริการของเรามีจุดเด่นอะไร
 • การดำเนินงานได้เปรียบคู่แข่งหรือไม่
 • ต้นทุนที่มีเหนือกว่าคู่แข่งหรือไม่

 

SWOT และการวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness)

 

ด้านต่อมาในการทำ SWOT Analysis คือการวิเคราะห์จุดอ่อน ซึ่งทุกธุรกิจมีจุดอ่อนและธุรกิจนั้นๆ ก็ต้องรู้จุดอ่อนของตัวเอง และวิเคราะห์ออกมาให้ได้ว่าจุดอ่อนที่มีคืออะไรบ้าง ทั้งนี้ก็เพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีจากคู่แข่งในธุรกิจ และเพื่อพัฒนาจุดนั้นให้ดีขึ้นต่อไปในอนาคต สำหรับการวิเคราะห์จุดอ่อน เช่นกันสำหรับการวิเคราะห์จุดอ่อน สามารถวิเคราะห์ได้จากสินค้า บริการ แผนการตลาด รวมถึงการทำงานของบุคลากร ฯลฯ

 

แนวทางการตั้งคำถามเพื่อวิเคราะห์จุดอ่อน

 

 • ข้อเสียเปรียบในธุรกิจมีอะไรบ้าง
 • สินค้าหรือบริการของเราด้อยกว่าคู่แข่งตรงไหนบ้าง
 • การดำเนินงานยังขาดตกบกพร่องส่วนไหนบ้าง
 • มีต้นทุนส่วนไหนที่ยังด้อยกว่าคู่แข่ง เช่น เงิน แรงงาน เทคโนโลยี ฯลฯ

SWOT และการวิเคราะห์โอกาส (Opportunities)

 

ด้านต่อมาในการทำ SWOT Analysis คือการวิเคราะห์โอกาส โดยการประเมินว่ามีโอกาสไหนบ้างที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจต่อไป และมีโอกาสไหนบ้างที่จะนำไปสู่การเอาชนะคู่แข่งได้ โอกาสคือสถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลดีต่อธุรกิจ สามารถวิเคราะห์ได้จากสภาพแวดล้อมหลายอย่าง เช่น เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี เป็นต้น ทั้งนี้ธุรกิจจำเป็นต้องติดตามความเคลื่อนไหวของสภาพแวดล้อมเหล่านั้นอย่างใกล้ชิด และ Update ข้อมูลอยู่เสมอ เพื่อแผนปรับตัวในอนาคต  

 

แนวทางการตั้งคำถามเพื่อวิเคราะห์โอกาส

 

 • สภาพเศรษฐกิจช่วงเวลาไหนที่เอื้อต่อการทำธุรกิจ
 • พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายช่วงไหนมีแนวโน้มที่จะบริโภคสินค้ามากที่สุด
 • สินค้าของธุรกิจทดแทนสินค้าอื่นๆ ได้บ้างหรือไม่
 • สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อความต้องการสินค้าที่เพิ่มขึ้นมีอะไรบ้าง

 

SWOT และการวิเคราะห์อุปสรรค (Threats)

 

ด้านต่อมาในการทำ SWOT Analysis คือการวิเคราะห์อุปสรรค ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลเสียต่อการดำเนินงานทางธุรกิจและการแข่งขันทางธุรกิจ เช่นเดียวกันสำหรับการวิเคราะห์อุปสรรคก็สามารถวิเคราะห์ได้จากสภาพแวดล้อมหลายอย่าง เช่น เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี เป็นต้น และเป็นสิ่งที่ธุรกิจต้องติดตามความเคลื่อนไหวอยู่เสมอ เพื่อนำไปสู่แผนปรับตัวในอนาคตเช่นเดียวกับโอกาส  

 

แนวทางการตั้งคำถามเพื่อวิเคราะห์อุปสรรค

 

 • สภาพเศรษฐกิจช่วงเวลาไหนที่เป็นอุปสรรคการทำธุรกิจ
 • พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายช่วงไหนมีแนวโน้มที่จะบริโภคสินค้าน้อยที่สุด
 • มีสินค้าอื่นไหนที่ทดแทนสินค้าของเราได้บ้าง
 • สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อความต้องการสินค้าที่ลดลงมีอะไรบ้าง

ยกตัวอย่างการทำ SWOT Analysis

 

ธุรกิจ A ผลิตเสื้อกันหนาวแบรนด์ใหม่ มาพร้อมนวัตกรรมล่าสุดที่ยังไม่มีใครเคยทำได้มาก่อน ที่มาจากแรงงานฝ่ายคิดค้นนวัตกรรมใหม่เพียงคนเดียว แต่เป็นคนที่มีรางวัลการคิดค้นนวัตกรรมการันตี และเป็นที่ต้องการตัวในหลายๆ บริษัท ส่วนสินค้าเป็นเสื้อกันหนาวที่ผลิตจากผ้าแห้งไวภายใน 30 นาที ทำให้ประหยัดเวลาในการตาก ปัจจุบันมีแรงงานฝ่ายผลิตในโรงงานไม่ถึง 100 คน ผลิตได้เดือนละไม่เกิน 5,000 ชิ้น ขายเฉพาะออนไลน์ ยังไม่มีหน้าร้าน ขายในราคาที่ถูกกว่าเสื้อกันหนาวแบรนด์ดังที่ไม่มีนวัตกรรมอะไรเลย สามารถวิเคราะห์ SWOT ได้ดังนี้

 

วิเคราะห์จุดแข็ง (Strength)

 

 • ผ้าแห้งไวภายใน 30 นาที ยังไม่เคยมีในท้องตลาด
 • ราคาขายถูกกว่าเสื้อกันหนาวแบรนด์ดังที่ไม่มีนวัตกรรมอะไร
 • ธุรกิจมีแรงงานฝ่ายคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งเป็นที่ต้องการตัวของหลายบริษัท 
 • มีขายในออนไลน์ ครอบคลุมความต้องการของคนที่อาศัยอยู่ไกลจากพื้นที่ดำเนินธุรกิจ

 

วิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness)

 

 • แรงงานฝ่ายผลิตยังมีน้อย ทำให้ไม่สามารถผลิตสินค้าจำนวนมากได้
 • ขายเฉพาะในออนไลน์ ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่นิยมลองเสื้อก่อนตัดสินใจซื้อ
 • เป็นแบรนด์ใหม่ ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก 

 

วิเคราะห์โอกาส (Opportunities)

 

 • เป็นที่ต้องการสูงในฤดูหนาว จึงมีโอกาสทำยอดขายในช่วงฤดูหนาว
 • เป็นที่ต้องการสูงในคนที่มีพื้นที่ตากผ้าค่อนข้างจำกัด
 • ทดแทนการใช้เครื่องอบผ้าได้ เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่มีงบจำกัดและไม่สามารถซื้อเครื่องอบผ้าได้

 

วิเคราะห์อุปสรรค (Threats)

 

 • เป็นที่ต้องการต่ำนอกฤดูหนาว จึงเป็นอุปสรรคต่อการทำยอดขายในช่วงฤดูอื่น
 • เครื่องอบผ้าทดแทนสินค้านี้ได้ เพราะใช้เวลาในการทำให้ผ้าแห้งพอกัน มีอุปสรรคต่อการทำยอดขายกับคนที่มีเครื่องอบผ้าใช้งานอยู่แล้ว

 

SWOT Analysis คือขั้นตอนที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ การวิเคราะห์ตามแผนนี้จะทำให้รู้จักตัวเองมากขึ้น และประเมินความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม สามารถคิดกลยุทธ์เพื่อรับมือกับอุปสรรคในการทำยอดขาย และจัดการกับจุดอ่อนของธุรกิจตัวเองได้ด้วยแผนการต่างๆ