SWOT Analysis คืออะไร ทำไมทุกธุรกิจถึงไม่ควรมองข้าม

SWOT Analysis คืออะไร ทำไมทุกธุรกิจถึงไม่ควรมองข้าม   SWOT Analysis คือความสำคัญอีกหนึ่งประการในการทำธุรกิจ เนื่องจากขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์ตัวเองที่จะนำไปสู่สนามการแข่งขันในธุรกิจ ทำให้การวิเคราะห์นี้สำคัญ หากขาดการวิเคราะห์ในส่วนนี้อาจไม่สามารถไปต่อในธุรกิจนั้นได้เลย ดังนั้นไม่ว่าใครก็ตามที่กำลังจะเริ่มต้นธุรกิจ จะต้องผ่านการวิเคราะห์ SWOT ให้ดีเสียก่อน เพื่อการดำเนินงานที่มีศักยภาพ ครั้งนี้ทางบทความก็ได้นำเอาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ SWOT มาฝาก ดังนี้   SWOT Analysis คืออะไร?   SWOT Analysis คือการวิเคราะห์องค์ประกอบ 4 ด้านของธุรกิจ ได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ซึ่ง SWOT นั้นมาจาก    S = Strength หมายถึง จุดแข็ง W = Weakness หมายถึง จุดอ่อน O = Opportunities หมายถึง โอกาส T […]