Copywriting คืออะไร ส่วนประกอบของโฆษณาที่สำคัญกับการขายภายในข้อจำกัด

Copywriting คืออะไร ส่วนประกอบของโฆษณาที่สำคัญกับการขายภายในข้อจำกัด   Copywriting คืออะไร? แม้จะเป็นที่คุ้นเคยหรือได้ยินบ่อยครั้ง แต่ก็ยังมีหลายคนที่สงสัยในเรื่องนี้อยู่ดี และเพื่อทำความเข้าใจ บทความนี้ก็ได้นำเอาความหมายเชิงอธิบายรวบรวมไว้ให้แล้ว พร้อมทั้งยังได้ยกประเภทสื่อโฆษณาที่เหมาะกับการทำ Copywriting ซึ่งมีความหลากหลาย ดังนี้   Copywriting คืออะไร?   Copywriting คือ เนื้อหาที่มีลักษณะเป็นคำสั้นๆ เจาะจงไปที่คำโฆษณาเป็นหลัก พวกคำขายสินค้า คำโน้มน้าวจิตใจ รวมถึงสโลแกนสินค้า ที่เป็นประโยคสั้นๆ แต่สร้างความจดจำต่อแบรนด์ได้ หากเป็นคำขายสินค้าจะมีความสั้นกระชับ แต่กระตุ้นการซื้อได้ ผ่านชิ้นงานโฆษณาที่มีข้อจำกัดในเรื่องของการใช้จำนวนคำ    สิ่งที่โดดเด่นของ Copywriting คือสารที่มาจากความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการเลือกใช้คำที่สามารถสื่อสารด้วยคำสั้นๆ แต่มีใจความไม่ตกหล่น ตอบวัตถุประสงค์ได้ ผู้รับสารสามารถเข้าใจสารนั้นได้โดยไม่ต้องอธิบายยาวๆ    สื่อที่เหมาะกับ Copywriting คืออะไรบ้าง?   สื่อที่เหมาะกับ Copywriting ส่วนใหญ่เป็นสื่อที่มีข้อจำกัดในเรื่องของจำนวนคำ ส่วนมากเป็นพวกป้ายโฆษณา ที่มีจุดประสงค์โน้มน้าวด้วยคำสั้นๆ คนเห็นแล้วจำ อ่านสั้นๆ แล้วเข้าใจ ดังนี้    1.Banner โฆษณา […]