Google My Business คืออะไร? ธุรกิจที่ทำ SEO ต้องรู้

Google My Business คืออะไร? Google My Business  หรือ Google Business Profile คือ ข้อมูลการค้นหาบน Google ที่สร้างขึ้นมาเพื่อสนับสนุนร้านค้า และธุรกิจต่างๆ ในพื้นที่ (Local SEO) โดยเราสามารถใส่ข้อมูลของธุรกิจลงในฐานข้อมูลของ Google ได้ เมื่อมีคนเสิร์ชหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับร้านค้า หรือธุรกิจของเรา ข้อมูลก็จะแสดงขึ้นบน Google Search และ Google Map เช่น เวลาค้นว่า “ร้านชาบูหม่าล่า” ก็จะพบร้านค้าในพื้นที่ใกล้เคียงที่ทำ Google My Business โผล่ขึ้นมาให้เราเลือก โดยจุดเด่นของบริการนี้คือ เมื่อมีคนเสิร์ชหาร้านค้า สถานที่ท่องเที่ยว หรือบริการบน Google Map หากร้านค้าของคุณอยู่ใกล้เคียง หรืออยู่ในพื้นที่ที่ลูกค้าเลือกเสิร์ช ข้อมูลธุรกิจของคุณก็จะถูกแสดงขึ้นมา เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงร้านค้าของคุณได้   ขั้นตอนและวิธีการสมัคร Google My Business  อัพเดท 2024 […]